Sistema de garanties

Sistema de garanties

Amb l’objecte de garantir la seguretat, integritat, transparència i validesa de la consulta, es comptarà amb els següents elements:

Control ciutadà

Durant la votació presencial, les meses estaran formades per personal municipal i fins a dos veïns o veïnes voluntàries. Fora d’aquests moments (migdia i nit), qualsevol persona podrà veure la situació de les urnes en directe per internet.

Les organitzacions socials interessades podran proposar persones que, en qualitat d’observadors, podran estar als llocs de votació.

Les urnes presencials, que estan collades a la taula amb un cadenat, quan la mesa està tancada, estan “vigilades” per unes webcam que emeten en temps real al seva situació per poder comprovar que ningú les manipula.

Vot electrònic

La plataforma de vot electrònic garanteix la identitat del votant, la integritat del vot emès, el secret del vot, la verificabilitat individual dels resultats i una fàcil auditoria de tot el procés.

A més, es crea una Mesa electrònica que conformen un membre de cada grup polític, un membre de la Comissió de seguiment i control de la consulta i un membre del Comitè de consultes ciutadanes (Síndic de Greuges de Catalunya). Aquestes persones són les responsables de custodiar les targetes i claus de pas que permetran obrir i tancar el vot electrònic de la Consulta popular de Can Sanpere.

Podeu trobar més informació en el següent enllaç.

Comissió de Seguiment i control

És l’òrgan responsable de vetllar per la claredat, transparència i eficàcia del procés de consulta amb les funcions següents:

  1. Resoldre les peticions, queixes o reclamacions relacionades amb les diferents fases del procés de consulta: campanya d’informació i debat i període de votació.
  2. Proclamar el resultat de la consulta després de rebre l’escrutini per part de les Meses i resoldre les possibles incidències que puguin sorgir.

Està formada per 23 persones, 11 a proposta de l’ajuntament i 12 a proposta ciutadana escollides d’acord amb l’apartat següent. De les 11 proposades per l’ajuntament cinc són proposades per cada grup municipal a raó d’una per grup, dues han de ser personal municipal i quatre, procedents dels grups motors de processos de participació engegats per l’ajuntament.

Les organitzacions socials, grups, plataformes i persones interessades poden proposar membres per a la Comissió fins el 17 d’octubre. Si el nombre de persones proposades supera les 13, s’han d’escollir per sorteig que s’ha de fer en un acte públic al que són convocades totes les proponents abans del 16 d’octubre.

A les Comissions de Seguiment pot assistir amb veu però sense vot, personal municipal necessari per al suport o assessorament.

Comitè de consultes ciutadanes

És l’òrgan que resol, els conflictes i els problemes d’interpretació que pugin aparèixer durant el procés de consulta amb les funcions següents:

  1. Emetre informe respecte dels dubtes en la interpretació de la regulació de la consulta a petició de qualsevol persona interessada.
  2. Resoldre les reclamacions presentades contra les resolucions de la Comissió de Seguiment i Control.
  3. Resoldre les reclamacions presentades contra les decisions de l’ajuntament de desestimar la resolució de la Comissió de Seguiment i Control.

Aquestes funcions les ha d’exercir el Síndic de Gregues, d’acord amb el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i aquesta institució de defensa dels drets de la ciutadania.

En el supòsit que el Síndic de Greuges no pogués assumir aquestes funcions, l’Alcalde, escoltada la Junta de Portaveus nomenarà un màxim de 5 persones amb experiència jurídica, en processos de participació ciutadana o especialistes de la Ciència Política o Sociologia.

Normativa local de suport

Logo Ajuntament                                                                 guiafacil

Reglament de Govern Obert i Participació                                                  Guia Fàcil